• Konkurs literacki Radość pisania – The Joy of Writing
  Konkurs literacki Radość pisania – The Joy of Writing
 • Pałacowy Talent
  Pałac Talentów.
 • Wakacje na Mazurach 2023
  Wakacje na Mazurach 2023 w Ośrodku Pałacu Młodzieży

  Komunikaty

  Nieobecni instruktorzy:

  Blanka Kotlińska nieobecna do 10.12.2022 - zajęcia odwołane.
  Michał Kalinowski nieobecny do 12.12.2022 - zajęcia odwołane.
   

  XIII Ogólnopolskiego Biennale Plastycznego "Rok polski w tradycji i obyczajach"

  REGULAMIN /plik PDF/  Warszawa, 28 października 2022 r.
  XIII Ogólnopolskie Biennale Plastyczne
  pt. „ROK POLSKI W TRADYCJI I OBYCZAJACH”

  REGULAMIN KONKURSU
  1. Organizator:
  Pałac Młodzieży w Warszawie
  Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa
  tel. 22 656 70 23, 22 620 33 63
  email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  www.pm.waw.pl

  2. Cele:
  -zainteresowanie polskim dziedzictwem kulturowym, tradycją i obyczajami
  -rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej
  -poszukiwanie twórczych rozwiązań
  -prezentacja dziecięcej i młodzieżowej twórczości plastycznej

  3. Tematyka:
  Tradycje i zwyczaje związane z polskimi świętami i tradycjami takimi jak: Boże Narodzenie, Wielkanoc, Kolędnicy, Dożynki, Święto Zmarłych, Andrzejki, Wianki, Marzanna, Lajkonik, Kulig, Hejnał Mariacki, polskie baśnie i legendy itp.

  4. Technika i format:
  a/ malarstwo na papierze, rysunek, collage
  - format A2/420mm x 594mm lub A3/297 mm x 420mm w układzie poziomym lub pionowym
  b/ malarstwo na szkle, grafika, batik, ceramika
  - format dowolny, nie większy niż 500mm x 700mm Prace nie mogą być oprawione w passe-partout.

  5. Wiek uczestników:
  Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież w wieku 7-19 lat ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych wszystkich typów oraz z placówek wychowania pozaszkolnego, domów kultury.
  Uczestnik do konkursu może być przygotowany tylko przez jednego nauczyciela.

  6. Termin:
  Termin składania prac upływa 03.02.2023r.

  7. Zgłoszenie:
  Prace płasko zapakowane /nie zrolowane/ prosimy nadsyłać na adres:
  Pałac Młodzieży w Warszawie
  Plac Defilad 1 (PKiN)
  00-901 Warszawa
  Z dopiskiem „ROK POLSKI”.
  Każda praca powinna posiadać na odwrotnej stronie czytelną informację według wzoru:
  a/ imię i nazwisko uczestnika
  b/ wiek uczestnika
  c/ imię i nazwisko nauczyciela
  d/ tytuł pracy
  e/ adres, telefon placówki
  f/ adres e-mail placówki
  Do pracy należy dołączyć wypełnioną w całości i podpisaną przez rodzica/opiekuna prawnego zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu dla potrzeb promocyjnych podpisaną przez rodzica (tekst oświadczenia w załączniku).
  Organizator nie dopuszcza zgłoszeń indywidualnych ani prac zbiorowych.

  8. Nagrody:
  Jury zastrzega o przyznaniu równorzędnych nagród o tej samej wartości. Decyzja jury jest ostateczna i niepodważalna. Laureatom i wykonawcom nie przysługuje odwołanie od decyzji jury.

  9. Uwagi końcowe:
  a/ o wynikach konkursu zostaną powiadomione listownie tylko te placówki, z których pochodzą prace nagrodzonych uczestników;
  b/ protokół jury konkursu zostanie zamieszczony na stronie internetowej Pałacu Młodzieży w Warszawie: www.pm.waw.pl/konkursy;
  c/ prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora, nadsyłając pracę na konkurs autor pracy lub opiekun prawny autora pracy (w przypadku niepełnoletnich autorów prac), zgadza się na jej późniejsze upowszechnienie, w tym na udostępnianie przez Organizatora imienia i nazwiska, wieku autora pracy oraz nazwy szkoły/placówki;
  d/ prace nagrodzone oraz część prac nienagrodzonych organizator przeznaczy do wystawy pokonkursowej;
  e/ prace nadesłane na Konkurs nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo tematykę rasistowską, naruszających prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody osób uprawnionych;
  f/ uroczyste otwarcie wystawy połączone z wręczeniem nagród nastąpi w marcu 2023r.;
  g/ nagrody nie odebrane podczas uroczystości wręczenia zostaną przesłane pocztą przez organizatora;
  h/ dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  i/ informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych znajduje się w dalszej części regulaminu oraz na stronie organizatora www.pm.waw.pl/konkursy;
  j/ organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie XIII Ogólnopolskiego Biennale Plastycznego „Rok Polski w Tradycji i Obyczajach” w każdym czasie bez podania przyczyny;
  k/ udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika wskazanych w ust. 7 regulaminu, przez Organizatorów dla celów organizacyjnych i promocyjnych Konkursu art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UW) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie w sprawie ochrony danych osobowych);
  l/ podanie danych osobowych przez Uczestnika Konkursu jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi jego udział w Konkursie;
  ł/ organizator nie ponosi odpowiedzialności za wysłane prace, których nie otrzyma z powodów technicznych czy organizacyjnych.  Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla nauczycieli zgłaszających uczestników:
  1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Pałac Młodzieży w Warszawie Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa, tel.: (22) 620-33-63.
  2. Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Pałac Młodzieży w Warszawie inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  3. Administrator będzie przetwarzać Państwa dane w celu przeprowadzenia konkursu, realizując tym samym swoje prawnie uzasadnione interesy, które opisane zostały w pkt. 2 regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. f).
  4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania konkursu (zgodnie z regulaminem).
  5. Dane osobowe, jakie przetwarza Administrator to: imię, nazwisko oraz dane szkoły, placówki oświatowej, kulturalnej, w której jest zatrudniony.
  6. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
  a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  c) prawo do usunięcia danych osobowych;
  d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO.
  7. Podanie przez Państwa, danych osobowych jest niezbędne do udziału w konkursie.  Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla uczestników/opiekunów prawnych:
  1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Pałac Młodzieży w Warszawie Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa, tel.: (22) 620-33-63.
  2. Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Pałac Młodzieży w Warszawie inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  3. Administrator będzie przetwarzać Państwa dane w celu przeprowadzenia konkursu, realizując tym samym swoje prawnie uzasadnione interesy, które opisane zostały w pkt. 2 regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 6 ust. 1 lit. a).
  4. Jeżeli wyrażą Państwo na to swoją zgodę, dane laureatów (imię i nazwisko) będą umieszczone na stronie internetowej www.pm.waw.pl.
  5. Państwa dane będą przetwarzane przez czas trwania konkursu (zgodnie z regulaminem).
  6. Dane osobowe, jakie przetwarza Administrator to: imię, nazwisko, wiek, szkoła do której uczestnik uczęszcza.
  7. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
  a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  c) prawo do usunięcia danych osobowych;
  d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; j) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO;
  e) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie przez Państwa zgody na przetwarzanie nie powoduje, że przetwarzanie, którego dokonywano przed wycofaniem zgody, było niezgodne z prawem.
  8. Dane osobowe wymienione w pkt. 7 pochodzą od nauczyciela zgłaszającego uczestników do konkursu.  ZAŁĄCZNIK NR 1
  ZGODA OPIEKUNA PRAWNEGO AUTORA PRACY NA PRZETWARZANIE I PUBLIKACJĘ DANYCH OSOBOWYCH
  Ja, niżej podpisana/y ……………….………………………………..………………………………………………………… (imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika Konkursu)
  oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym* (*niewłaściwe skreślić) Uczestnika
  Konkursu
  ………………………….......................................................................................................
  (imię i nazwisko Uczestnika Konkursu)
  urodzonego …………………………………………………………………………………………………………………………..,
  (data urodzenia Uczestnika Konkursu )
  który jest autorem pracy plastycznej przesłanej w ramach Konkursu XIII Ogólnopolskie Biennale Plastyczne pt. „ROK POLSKI W TRADYCJI I OBYCZAJACH”.
  W imieniu Uczestnika Konkursu wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska i wieku autora pracy, w związku z udziałem w konkursie XIII Ogólnopolskie Biennale Plastyczne pt. „ROK POLSKI W TRADYCJI I OBYCZAJACH”” we wszystkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym konkursie i jego wynikach. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu danych osobowych podanych w zgłoszeniu, w celu przeprowadzenia i realizacji konkursu.
  Oświadczam, że podane przeze mnie dane są prawidłowe i aktualne.
  Oświadczam, iż zapoznałam/em się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w Regulaminie Konkursu.
  Jednocześnie potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

  …………………………………………………………………………………………………..

  (data i czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego autora pracy)  ZAŁĄCZNIK NR 2
  ZGODA PEŁNOLETNIEGO AUTORA PRACY NA PRZETWARZANIE I PUBLIKACJĘ DANYCH OSOBOWYCH
  Ja, niżej podpisana/y ……………….………………………………..…………………………………………………………
  (imię i nazwisko Uczestnika Konkursu)
  urodzona/y …………………………………………………………………………………………………………………………..,
  (data urodzenia Uczestnika Konkursu )
  wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości mojego imienia, nazwiska oraz wieku, w związku z moim udziałem w konkursie XIII Ogólnopolskie Biennale Plastyczne pt. „ROK POLSKI W TRADYCJI I OBYCZAJACH”” we wszystkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym konkursie i jego wynikach. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu danych osobowych podanych w zgłoszeniu, w celu przeprowadzenia i realizacji konkursu. Oświadczam, że podane przeze mnie dane są prawidłowe i aktualne.
  Oświadczam, iż zapoznałam/em się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w Regulaminie Konkursu.
  Jednocześnie potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

  …………………………………………………………………………………………………..

  (data i czytelny podpis autora pracy)

  Konkurs literacki Radość pisania – The Joy of Writing

  Konkurs literacki Radość pisania – The Joy of Writing  Pracownia Modelarstwa, Żeglarstwa i Języków Obcych oraz Pracownia Edukacji Czytelniczej zapraszają do udziału w konkursie literackim

  Radość pisania – The Joy of Writing
  z okazji setnej rocznicy urodzin Wisławy Szymborskiej

  Temat
  Zastanów się nad tym, czym Twoim zdaniem jest twórczość literacka, a w szczególności poezja. Pisząc pracę zawierającą Twoje spostrzeżenia dotyczące znaczenia poety, poezji i słowa pisanego w XXI w., odwołaj się do wybranych wierszy Wisławy Szymborskiej oraz odczytu noblowskiego „Poeta i świat”. Możesz nawiązać także do innych tekstów kultury, które pomogą Ci zilustrować Twoje stanowisko.

  Pytania pomocnicze, które mogą ukierunkować Twoją wypowiedź:
  • Jak rozumiesz myśl wyrażoną przez Wisławę Szymborską słowami: „Radość pisania. Możność utrwalania. Zemsta ręki śmiertelnej”?
  • Czy tylko nieliczni odkrywają zamiłowanie do literatury pięknej i talent literacki? Jeśli tak, to dlaczego?
  • Czy warto odkrywać swój talent literacki i co może w tym pomóc?
  • Na ile zgadzasz się ze stwierdzeniem „Wygląda na to, że poeci będą mieli zawsze dużo roboty”?


  Zasady regulaminowe:

  ORGANIZATOR:
  • Pracownia Modelarstwa Żeglarstwa i Języków Obcych we współpracy z Pracownią Edukacji Czytelniczej
  CELE:
  • Poznanie twórczości Wisławy Szymborskiej
  • Uhonorowanie poetki w 100 rocznicę urodzin
  • Promocja młodych talentów literackich
  UCZESTNICY:
  • Do udziału w konkursie uprawnieni są wszyscy Uczestnicy zajęć Pałacu Młodzieży legitymujący się ważną legitymację i zapisani w systemie elektronicznym (warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl)*
  ZADANIE – KATEGORIE I WYMAGANIA EDYTORSKIE
  • Uczestnicy zajęć w Pałacu Młodzieży mogą zgłosić swoją pracę w jednej z dwóch kategorii (praca w języku polskim lub praca w języku angielskim).
  • Formatowanie prac:
  czcionka: Times New Roman;
  rozmiar czcionki: 14;
  interlinia: 1,5;
  marginesy: 2,5 cm;
  tekst wyjustowany;
  sugerowana objętość tekstu: 2–4 strony.
  TERMINY:
  • Na prace czekamy do soboty 7.01.2023 r. Prace należy przesłać w wersji elektronicznej (plik w formacie docx) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz złożyć w postaci wydruku w Czytelni Pałacu Młodzieży.
  • Uroczyste rozdanie nagród oraz odczyt nagrodzonych prac zaplanowano na styczeń 2023.
  WAŻNE: wydrukowane prace uczestników powinny być zakodowane, tzn. powinny być podpisane numerem legitymacji Pałacu Młodzieży oraz numerem PESEL (nie wpisujemy imienia i nazwiska). W nazwie pliku docx powinien być tylko numer PESEL.

  KRYTERIA OCENY
  • Aby zapewnić obiektywizm i bezstronność Komisja będzie rozkodowywać prace dopiero po dokonaniu oceny prac i wyłonieniu laureatów.
  • Przy ocenie będą uwzględniane takie kryteria jak kreatywność, poprawność językowa, spójność i logika wywodu, struktura wypowiedzi.
  • W każdej kategorii przewidziano nagrody dla laureatów i upominki dla wszystkich uczestników.
  • Nagrodzone i wyróżnione prace lub ich fragmenty będą publikowane w pałacowej PANORAMIE.

  KATEGORIA SPECJALNA
  * Zachęcamy również wszystkich instruktorów i pracowników Pałacu Młodzieży do przyłączenia się do zabawy i zgłaszania swoich prac w kategorii specjalnej (praca w języku polskim).