O Pałacu

Pałac Młodzieży wczoraj

Rozpoczął działalność 5 kwietnia 1955 roku, jako wzorcowa placówka wychowania pozaszkolnego w stolicy, rozbudzająca ambicje i pozwalająca realizować marzenia i pasje młodego pokolenia. 

Zadaniem Pałacu Młodzieży stało się zaspokajanie i rozwijanie zainteresowań naukowych, artystycznych i społecznych oraz organizowanie wychowania fizycznego, sportu, rozrywki i kulturalnego wypoczynku młodzieży. Pierwotnie zakładano, iż Pałac Młodzieży ma skupiać dzieci, które wynikami w nauce i dobrym zachowaniem w szkole zasłużą sobie na bycie jego uczestnikami. Jednak bardzo szybko okazało się, że lepiej spełni on swoją rolę przyjmując do siebie tych, którzy niekoniecznie są "orłami" w szkole, marzą natomiast o rozwijaniu swoich zainteresowań w jednej z pałacowych pracowni. I tak najliczniejszą i najaktywniejszą grupą bywalców stali się ci, którzy zapisali się tu sami. Jak wspominają dawni wychowankowie ".. wszyscy czuli się tu rodziną, pracownie współdziałały ze sobą, wszyscy, tak uczestnicy jak i pracownicy, widzieli w Pałacu swoje dzieło ...", a ponadto " przynależność do Pałacu wyróżniała i dodawała splendoru na podwórku, w szkole, mobilizowała do pracy nad sobą, a tym samym ułatwiała późniejszy start w dorosłe życie".

Zgodnie z duchem tamtych lat wprowadzono w życie zasady wychowania przez aktywność, starając się działać "poprzez młodzież dla młodzieży". Czynnie włączano dziewczęta i chłopców w pracę na rzecz grupy i placówki. Powoli tworzono w pracowniach i działach samorządy współdecydujące o rozwoju Pałacu. Najaktywniejszym dano szansę wybicia się, wprowadzając w 1958 roku trzystopniową: Brązową Srebrną i Złotą Odznakę Pałacu Młodzieży. Do jej zdobywania mógł przystąpić każdy uczestnik, który ukończył trzynasty rok życia. Był zobowiązany do zdobycia pięciu sprawności : umiejętności pływania, fotografowania, tańca towarzyskiego, prowadzenia pojazdu samochodowego oraz znajomości języka obcego. 

 

Pałac Młodzieży dziś

Jest ciągle największym w kraju, dynamicznie działającym ośrodkiem oświatowo - wychowawczym. 5 kwietnia 2015 roku Pałac skończył 60 lat.

Obecnie Pałac to: około 4000 dziewcząt i chłopców w wieku od 6 do 19 lat, 90 instruktorów-wychowawców, 70 innych pracowników oraz wielotysięczna rzesza przyjaciół (wśród nich przede wszystkim rodzice wychowanków).

Instruktorzy - wychowawcy i aktywni rodzice to często, w przeszłości, uczestnicy pałacowych zajęć. Przez wszystkie lata przygodę z Pałacem Młodzieży przeżyło około 350 tysięcy młodych ludzi wzbogacając swoje zainteresowania i rozwijając zdolności.

Ma więc Pałac wiele doświadczeń, siłę tradycji, wypracowany przez lata swoisty system wychowawczy. Szczyci się mnóstwem sukcesów wychowanków i wychowawców. Mimo upływającego czasu nie starzeje się - wprowadza nowości, rozwija się, przekształca. Stara się sprostać wyzwaniom współczesności oraz potrzebom dzieci i młodzieży. 

Dziś  Pałac Młodzieży zaprasza dzieci i młodzież do pracowni, sekcji, kół zainteresowań i klubów.