Konkursy

XIII Ogólnopolskiego Biennale Plastycznego "Rok polski w tradycji i obyczajach"

REGULAMIN /plik PDF 668 KB/Warszawa, 28 października 2022 r.
XIII Ogólnopolskie Biennale Plastyczne
pt. „ROK POLSKI W TRADYCJI I OBYCZAJACH”

REGULAMIN KONKURSU
1. Organizator:
Pałac Młodzieży w Warszawie
Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa
tel. 22 656 70 23, 22 620 33 63
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.pm.waw.pl

2. Cele:
-zainteresowanie polskim dziedzictwem kulturowym, tradycją i obyczajami
-rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej
-poszukiwanie twórczych rozwiązań
-prezentacja dziecięcej i młodzieżowej twórczości plastycznej

3. Tematyka:
Tradycje i zwyczaje związane z polskimi świętami i tradycjami takimi jak: Boże Narodzenie, Wielkanoc, Kolędnicy, Dożynki, Święto Zmarłych, Andrzejki, Wianki, Marzanna, Lajkonik, Kulig, Hejnał Mariacki, polskie baśnie i legendy itp.

4. Technika i format:
a/ malarstwo na papierze, rysunek, collage
- format A2/420mm x 594mm lub A3/297 mm x 420mm w układzie poziomym lub pionowym
b/ malarstwo na szkle, grafika, batik, ceramika
- format dowolny, nie większy niż 500mm x 700mm Prace nie mogą być oprawione w passe-partout.

5. Wiek uczestników:
Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież w wieku 7-19 lat ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych wszystkich typów oraz z placówek wychowania pozaszkolnego, domów kultury.
Uczestnik do konkursu może być przygotowany tylko przez jednego nauczyciela.

6. Termin:
Termin składania prac upływa 03.02.2023r.

7. Zgłoszenie:
Prace płasko zapakowane /nie zrolowane/ prosimy nadsyłać na adres:
Pałac Młodzieży w Warszawie
Plac Defilad 1 (PKiN)
00-901 Warszawa
Z dopiskiem „ROK POLSKI”.
Każda praca powinna posiadać na odwrotnej stronie czytelną informację według wzoru:
a/ imię i nazwisko uczestnika
b/ wiek uczestnika
c/ imię i nazwisko nauczyciela
d/ tytuł pracy
e/ adres, telefon placówki
f/ adres e-mail placówki
Do pracy należy dołączyć wypełnioną w całości i podpisaną przez rodzica/opiekuna prawnego zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu dla potrzeb promocyjnych podpisaną przez rodzica (tekst oświadczenia w załączniku).
Organizator nie dopuszcza zgłoszeń indywidualnych ani prac zbiorowych.

8. Nagrody:
Jury zastrzega o przyznaniu równorzędnych nagród o tej samej wartości. Decyzja jury jest ostateczna i niepodważalna. Laureatom i wykonawcom nie przysługuje odwołanie od decyzji jury.

9. Uwagi końcowe:
a/ o wynikach konkursu zostaną powiadomione listownie tylko te placówki, z których pochodzą prace nagrodzonych uczestników;
b/ protokół jury konkursu zostanie zamieszczony na stronie internetowej Pałacu Młodzieży w Warszawie: www.pm.waw.pl/konkursy;
c/ prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora, nadsyłając pracę na konkurs autor pracy lub opiekun prawny autora pracy (w przypadku niepełnoletnich autorów prac), zgadza się na jej późniejsze upowszechnienie, w tym na udostępnianie przez Organizatora imienia i nazwiska, wieku autora pracy oraz nazwy szkoły/placówki;
d/ prace nagrodzone oraz część prac nienagrodzonych organizator przeznaczy do wystawy pokonkursowej;
e/ prace nadesłane na Konkurs nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo tematykę rasistowską, naruszających prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody osób uprawnionych;
f/ uroczyste otwarcie wystawy połączone z wręczeniem nagród nastąpi w marcu 2023r.;
g/ nagrody nie odebrane podczas uroczystości wręczenia zostaną przesłane pocztą przez organizatora;
h/ dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
i/ informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych znajduje się w dalszej części regulaminu oraz na stronie organizatora www.pm.waw.pl/konkursy;
j/ organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie XIII Ogólnopolskiego Biennale Plastycznego „Rok Polski w Tradycji i Obyczajach” w każdym czasie bez podania przyczyny;
k/ udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika wskazanych w ust. 7 regulaminu, przez Organizatorów dla celów organizacyjnych i promocyjnych Konkursu art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UW) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie w sprawie ochrony danych osobowych);
l/ podanie danych osobowych przez Uczestnika Konkursu jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi jego udział w Konkursie;
ł/ organizator nie ponosi odpowiedzialności za wysłane prace, których nie otrzyma z powodów technicznych czy organizacyjnych.Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla nauczycieli zgłaszających uczestników:
1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Pałac Młodzieży w Warszawie Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa, tel.: (22) 620-33-63.
2. Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Pałac Młodzieży w Warszawie inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
3. Administrator będzie przetwarzać Państwa dane w celu przeprowadzenia konkursu, realizując tym samym swoje prawnie uzasadnione interesy, które opisane zostały w pkt. 2 regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. f).
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania konkursu (zgodnie z regulaminem).
5. Dane osobowe, jakie przetwarza Administrator to: imię, nazwisko oraz dane szkoły, placówki oświatowej, kulturalnej, w której jest zatrudniony.
6. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych;
d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO.
7. Podanie przez Państwa, danych osobowych jest niezbędne do udziału w konkursie.Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla uczestników/opiekunów prawnych:
1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Pałac Młodzieży w Warszawie Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa, tel.: (22) 620-33-63.
2. Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Pałac Młodzieży w Warszawie inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
3. Administrator będzie przetwarzać Państwa dane w celu przeprowadzenia konkursu, realizując tym samym swoje prawnie uzasadnione interesy, które opisane zostały w pkt. 2 regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 6 ust. 1 lit. a).
4. Jeżeli wyrażą Państwo na to swoją zgodę, dane laureatów (imię i nazwisko) będą umieszczone na stronie internetowej www.pm.waw.pl.
5. Państwa dane będą przetwarzane przez czas trwania konkursu (zgodnie z regulaminem).
6. Dane osobowe, jakie przetwarza Administrator to: imię, nazwisko, wiek, szkoła do której uczestnik uczęszcza.
7. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych;
d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; j) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO;
e) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie przez Państwa zgody na przetwarzanie nie powoduje, że przetwarzanie, którego dokonywano przed wycofaniem zgody, było niezgodne z prawem.
8. Dane osobowe wymienione w pkt. 7 pochodzą od nauczyciela zgłaszającego uczestników do konkursu.ZAŁĄCZNIK NR 1
ZGODA OPIEKUNA PRAWNEGO AUTORA PRACY NA PRZETWARZANIE I PUBLIKACJĘ DANYCH OSOBOWYCH
Ja, niżej podpisana/y ……………….………………………………..………………………………………………………… (imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika Konkursu)
oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym* (*niewłaściwe skreślić) Uczestnika
Konkursu
………………………….......................................................................................................
(imię i nazwisko Uczestnika Konkursu)
urodzonego …………………………………………………………………………………………………………………………..,
(data urodzenia Uczestnika Konkursu )
który jest autorem pracy plastycznej przesłanej w ramach Konkursu XIII Ogólnopolskie Biennale Plastyczne pt. „ROK POLSKI W TRADYCJI I OBYCZAJACH”.
W imieniu Uczestnika Konkursu wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska i wieku autora pracy, w związku z udziałem w konkursie XIII Ogólnopolskie Biennale Plastyczne pt. „ROK POLSKI W TRADYCJI I OBYCZAJACH”” we wszystkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym konkursie i jego wynikach. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu danych osobowych podanych w zgłoszeniu, w celu przeprowadzenia i realizacji konkursu.
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są prawidłowe i aktualne.
Oświadczam, iż zapoznałam/em się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w Regulaminie Konkursu.
Jednocześnie potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

…………………………………………………………………………………………………..

(data i czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego autora pracy)ZAŁĄCZNIK NR 2
ZGODA PEŁNOLETNIEGO AUTORA PRACY NA PRZETWARZANIE I PUBLIKACJĘ DANYCH OSOBOWYCH
Ja, niżej podpisana/y ……………….………………………………..…………………………………………………………
(imię i nazwisko Uczestnika Konkursu)
urodzona/y …………………………………………………………………………………………………………………………..,
(data urodzenia Uczestnika Konkursu )
wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości mojego imienia, nazwiska oraz wieku, w związku z moim udziałem w konkursie XIII Ogólnopolskie Biennale Plastyczne pt. „ROK POLSKI W TRADYCJI I OBYCZAJACH”” we wszystkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym konkursie i jego wynikach. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu danych osobowych podanych w zgłoszeniu, w celu przeprowadzenia i realizacji konkursu. Oświadczam, że podane przeze mnie dane są prawidłowe i aktualne.
Oświadczam, iż zapoznałam/em się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w Regulaminie Konkursu.
Jednocześnie potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

…………………………………………………………………………………………………..

(data i czytelny podpis autora pracy)

Konkurs literacki Radość pisania – The Joy of Writing


OGŁOSZENIE WYNIKÓW
RADOŚĆ PISANIA - the joy of writing

ZAPRASZAMY NA GALĘ WRĘCZENIA NAGRÓD DO OGRODU ZIMOWEGO

25 stycznia /środa/ godz. 17.00Pracownia Modelarstwa, Żeglarstwa i Języków Obcych oraz Pracownia Edukacji Czytelniczej zapraszają do udziału w konkursie literackim

Radość pisania – The Joy of Writing
z okazji setnej rocznicy urodzin Wisławy Szymborskiej

Temat
Zastanów się nad tym, czym Twoim zdaniem jest twórczość literacka, a w szczególności poezja. Pisząc pracę zawierającą Twoje spostrzeżenia dotyczące znaczenia poety, poezji i słowa pisanego w XXI w., odwołaj się do wybranych wierszy Wisławy Szymborskiej oraz odczytu noblowskiego „Poeta i świat”. Możesz nawiązać także do innych tekstów kultury, które pomogą Ci zilustrować Twoje stanowisko.

Pytania pomocnicze, które mogą ukierunkować Twoją wypowiedź:
• Jak rozumiesz myśl wyrażoną przez Wisławę Szymborską słowami: „Radość pisania. Możność utrwalania. Zemsta ręki śmiertelnej”?
• Czy tylko nieliczni odkrywają zamiłowanie do literatury pięknej i talent literacki? Jeśli tak, to dlaczego?
• Czy warto odkrywać swój talent literacki i co może w tym pomóc?
• Na ile zgadzasz się ze stwierdzeniem „Wygląda na to, że poeci będą mieli zawsze dużo roboty”?


Zasady regulaminowe:

ORGANIZATOR:
• Pracownia Modelarstwa Żeglarstwa i Języków Obcych we współpracy z Pracownią Edukacji Czytelniczej
CELE:
• Poznanie twórczości Wisławy Szymborskiej
• Uhonorowanie poetki w 100 rocznicę urodzin
• Promocja młodych talentów literackich
UCZESTNICY:
• Do udziału w konkursie uprawnieni są wszyscy Uczestnicy zajęć Pałacu Młodzieży legitymujący się ważną legitymację i zapisani w systemie elektronicznym (warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl)*
ZADANIE – KATEGORIE I WYMAGANIA EDYTORSKIE
• Uczestnicy zajęć w Pałacu Młodzieży mogą zgłosić swoją pracę w jednej z dwóch kategorii (praca w języku polskim lub praca w języku angielskim).
• Formatowanie prac:
czcionka: Times New Roman;
rozmiar czcionki: 14;
interlinia: 1,5;
marginesy: 2,5 cm;
tekst wyjustowany;
sugerowana objętość tekstu: 2–4 strony.
TERMINY:
• Na prace czekamy do soboty 7.01.2023 r. Prace należy przesłać w wersji elektronicznej (plik w formacie docx) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz złożyć w postaci wydruku w Czytelni Pałacu Młodzieży.
• Uroczyste rozdanie nagród oraz odczyt nagrodzonych prac zaplanowano na styczeń 2023.
WAŻNE: wydrukowane prace uczestników powinny być zakodowane, tzn. powinny być podpisane numerem legitymacji Pałacu Młodzieży oraz numerem PESEL (nie wpisujemy imienia i nazwiska). W nazwie pliku docx powinien być tylko numer PESEL.

KRYTERIA OCENY
• Aby zapewnić obiektywizm i bezstronność Komisja będzie rozkodowywać prace dopiero po dokonaniu oceny prac i wyłonieniu laureatów.
• Przy ocenie będą uwzględniane takie kryteria jak kreatywność, poprawność językowa, spójność i logika wywodu, struktura wypowiedzi.
• W każdej kategorii przewidziano nagrody dla laureatów i upominki dla wszystkich uczestników.
• Nagrodzone i wyróżnione prace lub ich fragmenty będą publikowane w pałacowej PANORAMIE.

KATEGORIA SPECJALNA
* Zachęcamy również wszystkich instruktorów i pracowników Pałacu Młodzieży do przyłączenia się do zabawy i zgłaszania swoich prac w kategorii specjalnej (praca w języku polskim).