Status prawny

Pałac Młodzieży w Warszawie jest publiczną placówka oświatową wychowawcza - placówką wychowania pozaszkolnego prowadzoną przez m.st. Warszawę w formie jednostki organizacyjnej, działającą w szczególności na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty (DZ.U.2016.1943 ze zm.), przepisów wykonawczych do tej ustawy, w tym rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dziaci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz.U.2015.1872 ze zm.)