Przedmiot działalności

Pałac Młodzieży w Warszawie prowadzi działalność dydaktyczno wychowawczą i opiekuńczą w stałych grupach oraz w formie zajęć okazjonalnych. Program Wychowawczy i Profilaktyki Pałacu Młodzieży w Warszawie zawiera cele, które wynikaja z misji oraz wizji placówki. Podejmowane działania wychowawcze i opiekuńcze oraz procesy zachodzące w placówce są równocześnie profilaktyką pierwszorzędową poprzez tworzenie warunków i możliwości zapobiegania zagrożeniom. 

Placówka realizuje swoje zadania w środowisku lokalnym i we współpracy z innymi instytucjami, których cele są zgodne z jego działalnością statutową. 

Cele placówki: 

  1. Sprawowanie opieki dającej wychowankom i ich rodzicom/opiekunom poczucie bezpieczeństwa. 
  2. Rozwijanie zainteresowań wychowanków, wpieranie ich w poszukiwaniu tkwiących w nich uzdolnień oraz tworzenie im warunków do osiągania sukcesów. 
  3. Promowanie wartości uniwersalnych oraz kształtowanie postawy obywatelskiej i patriotycznej. 
  4. Tworzenie i realizacja różnorodnej i atrakcyjnej oferty zajęć przy zapewnieniu równych szans uczestnistwa. 
  5. Integrowanie społeczności pałacowej. 
  6. Promowanie zdrowego stylu życia. 
  7. Współpradca ze środowiskiem.