XIII Ogólnopolskie Biennale Plastyczne

XIII Ogólnopolskiego Biennale Plastycznego "Rok polski w tradycji i obyczajach"


LISTA LAUREATÓW /plik PDF 104 KB/

Warszawa, 28 października 2022 r.

XIII Ogólnopolskie Biennale Plastyczne
pt. „ROK POLSKI W TRADYCJI I OBYCZAJACH”

REGULAMIN /plik PDF 668 KB/


REGULAMIN KONKURSU
1. Organizator:
Pałac Młodzieży w Warszawie
Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa
tel. 22 656 70 23, 22 620 33 63
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.pm.waw.pl

2. Cele:
-zainteresowanie polskim dziedzictwem kulturowym, tradycją i obyczajami
-rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej
-poszukiwanie twórczych rozwiązań
-prezentacja dziecięcej i młodzieżowej twórczości plastycznej

3. Tematyka:
Tradycje i zwyczaje związane z polskimi świętami i tradycjami takimi jak: Boże Narodzenie, Wielkanoc, Kolędnicy, Dożynki, Święto Zmarłych, Andrzejki, Wianki, Marzanna, Lajkonik, Kulig, Hejnał Mariacki, polskie baśnie i legendy itp.

4. Technika i format:
a/ malarstwo na papierze, rysunek, collage
- format A2/420mm x 594mm lub A3/297 mm x 420mm w układzie poziomym lub pionowym
b/ malarstwo na szkle, grafika, batik, ceramika
- format dowolny, nie większy niż 500mm x 700mm Prace nie mogą być oprawione w passe-partout.

5. Wiek uczestników:
Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież w wieku 7-19 lat ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych wszystkich typów oraz z placówek wychowania pozaszkolnego, domów kultury.
Uczestnik do konkursu może być przygotowany tylko przez jednego nauczyciela.

6. Termin:
Termin składania prac upływa 03.02.2023r.

7. Zgłoszenie:
Prace płasko zapakowane /nie zrolowane/ prosimy nadsyłać na adres:
Pałac Młodzieży w Warszawie
Plac Defilad 1 (PKiN)
00-901 Warszawa
Z dopiskiem „ROK POLSKI”.
Każda praca powinna posiadać na odwrotnej stronie czytelną informację według wzoru:
a/ imię i nazwisko uczestnika
b/ wiek uczestnika
c/ imię i nazwisko nauczyciela
d/ tytuł pracy
e/ adres, telefon placówki
f/ adres e-mail placówki
Do pracy należy dołączyć wypełnioną w całości i podpisaną przez rodzica/opiekuna prawnego zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu dla potrzeb promocyjnych podpisaną przez rodzica (tekst oświadczenia w załączniku).
Organizator nie dopuszcza zgłoszeń indywidualnych ani prac zbiorowych.

8. Nagrody:
Jury zastrzega o przyznaniu równorzędnych nagród o tej samej wartości. Decyzja jury jest ostateczna i niepodważalna. Laureatom i wykonawcom nie przysługuje odwołanie od decyzji jury.

9. Uwagi końcowe:
a/ o wynikach konkursu zostaną powiadomione listownie tylko te placówki, z których pochodzą prace nagrodzonych uczestników;
b/ protokół jury konkursu zostanie zamieszczony na stronie internetowej Pałacu Młodzieży w Warszawie: www.pm.waw.pl/konkursy;
c/ prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora, nadsyłając pracę na konkurs autor pracy lub opiekun prawny autora pracy (w przypadku niepełnoletnich autorów prac), zgadza się na jej późniejsze upowszechnienie, w tym na udostępnianie przez Organizatora imienia i nazwiska, wieku autora pracy oraz nazwy szkoły/placówki;
d/ prace nagrodzone oraz część prac nienagrodzonych organizator przeznaczy do wystawy pokonkursowej;
e/ prace nadesłane na Konkurs nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo tematykę rasistowską, naruszających prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody osób uprawnionych;
f/ uroczyste otwarcie wystawy połączone z wręczeniem nagród nastąpi w marcu 2023r.;
g/ nagrody nie odebrane podczas uroczystości wręczenia zostaną przesłane pocztą przez organizatora;
h/ dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
i/ informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych znajduje się w dalszej części regulaminu oraz na stronie organizatora www.pm.waw.pl/konkursy;
j/ organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie XIII Ogólnopolskiego Biennale Plastycznego „Rok Polski w Tradycji i Obyczajach” w każdym czasie bez podania przyczyny;
k/ udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika wskazanych w ust. 7 regulaminu, przez Organizatorów dla celów organizacyjnych i promocyjnych Konkursu art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UW) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie w sprawie ochrony danych osobowych);
l/ podanie danych osobowych przez Uczestnika Konkursu jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi jego udział w Konkursie;
ł/ organizator nie ponosi odpowiedzialności za wysłane prace, których nie otrzyma z powodów technicznych czy organizacyjnych.Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla nauczycieli zgłaszających uczestników:
1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Pałac Młodzieży w Warszawie Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa, tel.: (22) 620-33-63.
2. Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Pałac Młodzieży w Warszawie inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
3. Administrator będzie przetwarzać Państwa dane w celu przeprowadzenia konkursu, realizując tym samym swoje prawnie uzasadnione interesy, które opisane zostały w pkt. 2 regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. f).
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania konkursu (zgodnie z regulaminem).
5. Dane osobowe, jakie przetwarza Administrator to: imię, nazwisko oraz dane szkoły, placówki oświatowej, kulturalnej, w której jest zatrudniony.
6. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych;
d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO.
7. Podanie przez Państwa, danych osobowych jest niezbędne do udziału w konkursie.Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla uczestników/opiekunów prawnych:
1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Pałac Młodzieży w Warszawie Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa, tel.: (22) 620-33-63.
2. Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Pałac Młodzieży w Warszawie inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
3. Administrator będzie przetwarzać Państwa dane w celu przeprowadzenia konkursu, realizując tym samym swoje prawnie uzasadnione interesy, które opisane zostały w pkt. 2 regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 6 ust. 1 lit. a).
4. Jeżeli wyrażą Państwo na to swoją zgodę, dane laureatów (imię i nazwisko) będą umieszczone na stronie internetowej www.pm.waw.pl.
5. Państwa dane będą przetwarzane przez czas trwania konkursu (zgodnie z regulaminem).
6. Dane osobowe, jakie przetwarza Administrator to: imię, nazwisko, wiek, szkoła do której uczestnik uczęszcza.
7. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych;
d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; j) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO;
e) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie przez Państwa zgody na przetwarzanie nie powoduje, że przetwarzanie, którego dokonywano przed wycofaniem zgody, było niezgodne z prawem.
8. Dane osobowe wymienione w pkt. 7 pochodzą od nauczyciela zgłaszającego uczestników do konkursu.ZAŁĄCZNIK NR 1
ZGODA OPIEKUNA PRAWNEGO AUTORA PRACY NA PRZETWARZANIE I PUBLIKACJĘ DANYCH OSOBOWYCH
Ja, niżej podpisana/y ……………….………………………………..………………………………………………………… (imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika Konkursu)
oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym* (*niewłaściwe skreślić) Uczestnika
Konkursu
………………………….......................................................................................................
(imię i nazwisko Uczestnika Konkursu)
urodzonego …………………………………………………………………………………………………………………………..,
(data urodzenia Uczestnika Konkursu )
który jest autorem pracy plastycznej przesłanej w ramach Konkursu XIII Ogólnopolskie Biennale Plastyczne pt. „ROK POLSKI W TRADYCJI I OBYCZAJACH”.
W imieniu Uczestnika Konkursu wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska i wieku autora pracy, w związku z udziałem w konkursie XIII Ogólnopolskie Biennale Plastyczne pt. „ROK POLSKI W TRADYCJI I OBYCZAJACH”” we wszystkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym konkursie i jego wynikach. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu danych osobowych podanych w zgłoszeniu, w celu przeprowadzenia i realizacji konkursu.
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są prawidłowe i aktualne.
Oświadczam, iż zapoznałam/em się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w Regulaminie Konkursu.
Jednocześnie potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

…………………………………………………………………………………………………..

(data i czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego autora pracy)ZAŁĄCZNIK NR 2
ZGODA PEŁNOLETNIEGO AUTORA PRACY NA PRZETWARZANIE I PUBLIKACJĘ DANYCH OSOBOWYCH
Ja, niżej podpisana/y ……………….………………………………..…………………………………………………………
(imię i nazwisko Uczestnika Konkursu)
urodzona/y …………………………………………………………………………………………………………………………..,
(data urodzenia Uczestnika Konkursu )
wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości mojego imienia, nazwiska oraz wieku, w związku z moim udziałem w konkursie XIII Ogólnopolskie Biennale Plastyczne pt. „ROK POLSKI W TRADYCJI I OBYCZAJACH”” we wszystkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym konkursie i jego wynikach. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu danych osobowych podanych w zgłoszeniu, w celu przeprowadzenia i realizacji konkursu. Oświadczam, że podane przeze mnie dane są prawidłowe i aktualne.
Oświadczam, iż zapoznałam/em się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w Regulaminie Konkursu.
Jednocześnie potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

…………………………………………………………………………………………………..

(data i czytelny podpis autora pracy)

PAŁACOWY KONKURS SUDOKU

REGULAMIN:

1. Konkurs adresowany jest do uczestników Pałacu Młodzieży w dwóch kategoriach wiekowych: do 12 lat (od rocznika 2011) oraz od 13 lat (do rocznika 2010).

2. Pałacowy konkurs SUDOKU składa się z dwóch etapów:
 I ETAP – „ELIMINACJE” - 23.03.2023 r. (czwartek) Podczas eliminacji uczestnicy otrzymają po 2 diagramy sudoku do rozwiązania w czasie 10 minut. Do finału zakwalifikują się wszystkie osoby, które poprawnie wypełniły diagramy w wyznaczonym czasie.
 II ETAP – „FINAŁ” – 27.04.2023 (czwartek) Podczas finału każdy uczestnik otrzyma do wypełnienia 3 diagramy. Maksymalny czas rozwiązania zadań wynosi 30 min.

3. W finale liczy się czas, czyli kolejność oddania wypełnionych diagramów.

4. Za każdy poprawnie rozwiązany diagram uczestnik otrzymuje 1 punkt.

5. Diagramy wypełniane są ołówkiem, w przypadku pomyłki uczestnicy używają gumki, pola wypełnione nieczytelnie będą uznane jako błędne.

6. Podczas wypełniania diagramów nie można korzystać z żadnych dodatkowych pomocy i urządzeń.

7. Uczestnik może zostać wykluczony z konkursu za niestosowne zachowania, tzn. niesamodzielne rozwiązywanie, przeszkadzanie innym lub inne zachowania budzące zastrzeżenia organizatora,

8. Spośród finalistów w danej kategorii wiekowej zostanie wyłoniony PAŁACOWY MISTRZ SUDOKU – I miejsce oraz PAŁACOWY WICEMISTRZ SUDOKU – II miejsce.

9. Zapisy na konkurs w formie elektronicznej poprzez formularz lub w Klubie Młodzieżowym do dnia 19.03.2023.
KOD eliminacje
LINK DO ZAPISÓW

10. Uczestnicy, którzy zostali zakwalifikowani do II Etapu zostaną powiadomieni mailowo na adres podany przy zapisach do dnia 06.04.2023. Lista finalistów będzie również ogłoszona w Klubie Młodzieżowym.

11. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się (przed konkursem) z regulaminem konkursu.

CELE KONKURSU: Konkurs ma na celu popularyzację łamigłówek liczbowych wśród dzieci i młodzieży, rozwijanie logicznego myślenia, dostrzegania związków pomiędzy poszczególnymi etapami rozumowania.

Zapraszamy do udziału w konkursie Pracownia Współpracy i Działań Środowiskowych oraz Pracownia Edukacji CzytelniczejREGULAMIN /plik PDF 249 KB/

Mistrzostwa Polski Dzieci i Młodzieży w Rummikub

Mistrzostwa Polski Dzieci i Młodzieży w Rummikub

Z przyjemnością zapraszamy Wasze pociechy na Mistrzostwa Polski Dzieci i Młodzieży w Rummikub,
które odbędą się 25 marca o godz. 10.00 w Pałacu Młodzieży w Warszawie.
Rejestracja zawodników od godziny 9.00.

Wydarzenie to jest wspaniałą okazją dla młodych zawodników do zaprezentowania swoich umiejętności i rywalizacji z innymi entuzjastami tej fascynującej gry.

Aby wziąć udział w Mistrzostwach, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy: ZGŁOSZENIE

Serdecznie zachęcamy Wasze dzieci do udziału w Mistrzostwach i gwarantujemy, że będzie to dla nich niezapomniane doświadczenie pełne wrażeń i emocji.

Dodatkowe informacje:
👉 Limit miejsc wynosi 100 osób
👉 Limit wieku od 7 do 18 roku życia
👉 Uczestnik musi znać zasady w gry Rummikub