Złota OdznakaREGULAMIN ODZNAKI PAŁACU MŁODZIEŻY


I. Przepisy ogólne


1. Odznaka Pałacu Młodzieży jest zdobywana od 1958 roku, kiedy to ówczesny dyrektor Pałacu Młodzieży Jerzy Berek opracował jej koncepcję i wprowadził do realizacji.
2. Odznaka jest trzystopniowa:
   a) brązowa
   b) srebrna
   c) złota
3. Przyznawana jest również Honorowa Odznaka Pałacu Młodzieży.

II. Zasady zdobywania odznaki


1. Do zdobywania odznaki mogą przystąpić wszyscy wychowankowie Pałacu Młodzieży, którzy ukończyli 12 lat i mają, co najmniej roczny „staż pałacowy”. Odznakę mogą również zdobywać instruktorzy społeczni oraz pracownicy Pałacu Młodzieży.
2. Gotowość do zdobywania odznaki należy zgłosić na specjalnym formularzu składanym w sekretariacie odznaki
3. Sekretarz odznaki zezwala na przystąpienie do jej zdobywania na podstawie:
   a) aktualnej opinii instruktora pracowni, do której aktualnie uczęszcza
   b) rozmowy z kandydatem dotyczącej:
      - znajomości Regulaminu Odznaki i Regulaminu Wychowanka Pałacu Młodzieży
      - znajomości topografii Pałacu
      - motywów decyzji podjęcia trudu zdobywania Odznaki.
4. Kandydat musi uczestniczyć w zajęciach pracowni macierzystej.
5. Kandydat musi zdobyć wymaganą liczbę sprawności na dany stopień odznaki:
   a) brązową - jedną sprawność
   b) srebrną - trzy sprawności
   c) złotą - pięć sprawności.

III. Wymagania niezbędne do zdobycia poszczególnych stopni odznaki


1. Zakres wymagań do zdobycia poszczególnych sprawności
   a) pływanie – umiejętność pływania (przed kandydatem stawiane są takie wymagania, jak kiedyś przy zdawaniu egzaminu na kartę pływacką)
   b) fotografia – opanowanie podstawowych umiejętności z zakresu fotografii amatorskiej czarno-białej, znajomość zagadnień związanych z historią fotografii oraz samodzielne wykonywanie zdjęć i ich obróbka laboratoryjna
   c) taniec towarzyski - umiejętność zatańczenia 6 tańców w tym poloneza oraz znajomość zasad tanecznego savoir-vivre
   d) język obcy - posługiwanie się w mowie i piśmie jednym z języków obcych prowadzonych w ramach zajęć Pałacu Młodzieży; na zajęcia z języka można uczęszczać w ramach odznaki dopiero po zdobyciu Srebrnej Odznaki
   e) żeglarstwo - zdobycie patentu żeglarza jachtowego
   f) grafika - opanowanie podstawowych umiejętności posługiwania się dwoma technikami graficznymi: linorytem, suchą igłą i wykonanie prac tymi technikami
   g) modelarstwo – nabycie umiejętności posługiwania się narzędziami, poznanie zasad rysunku technicznego. Wykonanie modelu przewidzianego w programie pracowni dla danej grupy wiekowej
   h) informatyka - umiejętność posługiwania się komputerem, znajomość środowiska WINDOWS, pakietu biurowego, Internetu (poczta, przeglądarka); dodatkowo do wyboru: utworzenie strony www ze stylami CSS lub wykazanie się umiejętnością programowania.
2. Sprawności ogólne należy zdobywać uczęszczając minimum przez semestr na zajęciach w Pałacu Młodzieży.
3. Dopuszcza się zdobycie sprawności poza Pałacem Młodzieży, ale wymagane jest potwierdzenie tych umiejętności: certyfikatem, klasą taneczną, uprawnieniami państwowymi.
4. Szczegółowe wymagania przy zdobywaniu kolejnych stopni odznaki:
   a) Brązowa Odznaka
      - odbycie rozmowy kwalifikacyjnej
      - zdobycie jednej specjalności
   b) Srebrna Odznaka
      - zdobycie trzech specjalności
      - przepracowanie społecznie pięciu godzin na rzecz Pałacu Młodzieży
      - przedstawienie przed Komisją Odznaki przygotowanej prezentacji na temat Pałacu Młodzieży, Warszawy lub Polski
   c) Złota Odznaka
      - przedstawienie planu własnego dalszego rozwoju
      - zdobycie pięciu specjalności
      - przepracowanie społecznie dziesięciu godzin (pięciu na rzecz Pałacu Młodzieży
      i pięciu na rzecz pracowni macierzystej).
5. Zdobycie Brązowej i Srebrnej Odznaki jest odnotowywane w dokumentach sekretariatu odznaki. Zdobycie Złotej Odznaki Pałacu Młodzieży wpisuje się do Złotej Księgi Odznaki, a uroczyste jej wręczenie odbywa się podczas Święta Pałacu. Odznaka jest wydawana jednorazowo i bezpłatnie.
6. Udział w zajęciach przewidzianych programem odznaki Pałacu Młodzieży jest bezpłatny poza pracownią macierzystą.
7. Przerwa trwająca dłużej niż 12 miesięcy w zdobywaniu odznaki powoduje zawieszenie jej zdobywania.


IV. Komisja Odznaki Pałacu Młodzieży


1. Komisję Odznaki powołuje Dyrektor Pałacu Młodzieży na rok szkolny
2. W skład 6 - 8 osobowej Komisji wchodzą
   a) Dyrektor Pałacu Młodzieży
   b) sekretarz - etatowy pracownik Pałacu Młodzieży, będący pełnoprawnym członkiem Komisji
   c) czterech członków mających Złotą Odznakę.
3. Komisja czuwa nad prawidłowością realizacji zasad niniejszego regulaminu.
4. Posiedzenia Komisji są protokołowane.

V. Odznaka Honorowa


1. Ustala się Honorową Odznakę Pałacu Młodzieży.
2. Odznakę Honorową przyznaje Komisja Odznaki Pałacu Młodzieży.
3. Wniosek może dotyczyć:
   a) osób, które swoją pracą przyczyniły się do rozwoju placówki
   b) pracowników, którzy mają szczególne zasługi dla Pałacu Młodzieży, a nie mogą podjąć trudu zdobywania Odznaki z przyczyn zdrowotnych.
4. Honorowa Odznaka Pałacu Młodzieży jest wręczana uroczyście.


VI. Uprawnienia posiadaczy Złotej Odznaki Pałacu Młodzieży


1. Złota Odznaka Pałacu Młodzieży daje uprawnienia Honorowego Wychowanka Pałacu Młodzieży.
2. Honorowy Wychowanek Pałacu Młodzieży ma prawo do:
   a) wstępu na imprezy ogólno pałacowe i pracowniane po uzgodnieniu
   z organizatorem
   b) wspierania swoimi pomysłami i umiejętnościami działalności Klubu Złotej Odznaki
   c) 50% zniżki za korzystanie z portu i postoju łodzi w Pieczarkach przez dwie noce podczas jednego turnusu (tylko na podstawie legitymacji
   i według regulaminu portu)
   d) pierwszeństwa w ubieganiu się o funkcję asystenta i instruktora społecznego.
3. Posiadacz Złotej Odznaki będący w wieku szkolnym ma prawo do bezpłatnego uczestnictwa w zajęciach, w jednej pracowni.
4. Posiadacz Złotej Odznaki ma obowiązek do przestrzegania regulaminów Pałacu Młodzieży i Ośrodka w Pieczarkach.VI. Zmiany w regulaminie

1. Prawo do wystąpienia z wnioskiem o zmiany w Regulaminie Odznaki Pałacu Młodzieży przysługuje członkom Komisji Odznaki i członkom Rady Pedagogicznej.
2. Tryb postępowania
   a) złożenie do sekretariatu Odznaki Pałacu Młodzieży propozycji zmian
   w Regulaminie na piśmie
   b) rozpatrzenie wniosku przez Komisję Odznaki Pałacu Młodzieży
   c) akceptowanie przez Komisję Odznaki Pałacu Młodzieży zmian zwykłą większością głosów.
3. Zmiany zatwierdza Dyrektor Pałacu Młodzieży i wprowadza je do realizacji.
4. Informacja o zmianach w Regulaminie Odznaki Pałacu Młodzieży jest przekazywana Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców.

Obowiązuje od 01.09.2010 r.